banner1
banner2
banner3

GÖRNÜŞLER

GÖRNÜŞLER

index_applications
  • Lukmançylyk rentgen enjamy
  • Howpsuzlyk rentgen enjamy
  • Jübi C-goly
  • Jübi DR
  • Diş rentgen enjamy
  • Göçme rentgen enjamy

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada soraglar üçin

E-poçtaňyzy bize iberiň, 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys

SORAG

KOMPANI HA BARADA

KOMPANI .A

index_about_company

SAILRAY MEDICAL, rentgen turbasyny, rentgen şöhlelendiriji el wyklýuçatelini, rentgen kollimatoryny, gurşun aýnasyny, ýokary woltly kabelleri we ş.m. Hytaýda degişli rentgen şekillendiriş ulgamlaryny öndüriji we üpjün ediji.15 ýyldan gowrak wagt bäri rentgen arkaly ýöriteleşdik.15 ýyldan gowrak tejribe bilen dünýäniň köp ýurtlaryna önümler we hyzmatlar hödürleýäris we gaty gowy abraý gazanýarys.

Has köp>>

Habarlar we wakalar

index_news

Rentgen turbaly jaý gurnamalarymyz bilen şekillendiriş hilini ýokarlandyryň

Lukmançylyk şekillendirişi barada aýdylanda, ulanylýan enjamlaryň hili we netijeliligi näsaglaryň diagnozyna we bejergisine uly täsir edip biler.Rentgen turba jaý gurnamalary lukmançylyk şekillendiriş enjamlarynyň aýrylmaz bölegidir we ýokary hilli, düşnükli im ... üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...

08-nji ýanwar-24

Täzeçillikli rentgen basmak düwmesiniň açary bilen tanyşdyrmak: Enjamlaryňyzyň öndürijiligini ýokarlandyryň

Kompaniýamyzda, lukmançylyk enjamlary pudagyna yzygiderli täzelenip, iň täze tehnologiýalary getirýändigimize buýsanýarys.Iň täze önümimiz, rentgen düwmesiniň düwmesi bilen, lukmançylyk hünärmenleriniň öz eq bilen gatnaşygy barada ýene bir gezek öwrülişik edýäris ...

04-nji ýanwar-24

Döwrebap panoramik diş rentgen turbasy: diş şekillendirişini rewolýusiýa edýär

Hemişe ösýän diş pudagynda tehnologiýadaky ösüşler diş lukmanlarynyň näsaglara diagnoz goýmagyna we bejergisine täsir etmegini dowam etdirýär.Şeýle öňegidişlikleriň biri, diş şekillendiriş usulyny üýtgeden panoramik diş rentgen turbasynyň girizilmegi boldy.Bular ...

25-Dekabr-23

Lukmançylyk şekillendirişinde aýlanýan anod rentgen turbalarynyň artykmaçlyklary

Lukmançylyk şekillendiriş ulgamynda tehnologiýa diagnoz we bejergi üçin takyk, jikme-jik şekilleri bermekde möhüm rol oýnaýar.Bu tehnologiýanyň möhüm bölegi aýlanýan anod rentgen turbasydyr.Bu ösen enjam möhüm ähmiýete eýe bolan köp artykmaçlygy hödürleýär ...

18-nji dekabr-23

Rentgen goragly gurşun aýnasyny ulanyp, güýçlendirilen radiasiýa goragy

Rentgen diagnozy we bejergisi wagtynda näsaglaryň we lukmançylyk işgärleriniň howpsuzlygy we goragy barada aýdylanda, ygtybarly we täsirli gorag materiallaryny ulanmak gaty möhümdir.Ine, deňi-taýy bolmadyk radiany üpjün edýän rentgen goragly gurşun aýnasy ...

11-nji dekabr